A hosszú távú együttműködés során a tartós adományozás során figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, cégük az alábbi kedvezményekben részesülhetnek a Tao tv. Szerint:

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés z) pontja szerint: „Az adózás előtti eredményt csökkenti a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 1. 20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén, 2. további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Mi számít tartós adományozásnak?

A civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. [Civil tv. 2. § 27. pont]

Milyen kedvezményt kapnak a közhasznú szervezetet támogató vállalati adományozók? Milyen adókedvezmény vehető igénybe, ha cég, ill. magánszemély közhasznú gt-t támogat?

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja szerinti adóalap-kedvezményt veheti igénybe: adományozás esetén az adomány 20 %-ának megfelelő, tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás, juttatás esetében további 20 %-ának megfelelő mértékben csökkentheti az adózás előtti eredményt. Természetes személy az általa adott adomány után nem vehet igénybe adókedvezményt.
Az új törvény értelmében ki gyűjthet most 1%-ot?

Az SZJA 1% gyűjtésében nincsen változás – főszabályként azok a szervezetek gyűjthetnek, amelyek már 2 éve be vannak jegyezve.

Milyen adókedvezményekben részesülhetnek az adományozók?

SZJA
Az SZJA törvény (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 41. §) 1995-től 2008. végéig biztosított az adományozáshoz kapcsolódóan – változó mértékű – kedvezményt az adományozó magánszemélyek számára a jövedelemadózásban.
Ugyanakkor 2011. január 1-jétől a Civil tv. végrehajtási rendelete (a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) 6. § és az SZJA tv. 70. § (2a) bekezdése alapján az adományozás során, ha az adományozó magánszemély a minimálbér 25 %-át meg nem haladó egyedi értékű üzleti ajándékot kap, ez után nem kell jövedelemadót fizetni. (Ez a kedvezmény egyházakra is vonatkozik.)

TA
A társasági adózásban (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény) az új Civil törvénynek (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 114. § (1) bek.) köszönhetően bővültek 2012. január 1. napjától az adományt felajánló gazdasági társaságok adókedvezményei bővültek:
7. § (10) bekezdés z) pontja alapján:
Korábban csak a kiemelkedően közhasznú szervezeteknek juttatott adomány után vehetett figyelembe 50 %-os adóalap-csökkentő tételt a cég, közhasznú szervezet esetében pedig tartós adományozás esetén 20 %-ot .
Az új szabály alapján – a közhasznúság egyfokozatúvá válásával párhuzamosan – a közhasznú szervezeteknek juttatott adomány után 20 %-os , tartós adományozás esetén további 20 %-os (tehát összesen 40 %-os) adóalap-csökkentő tételt vehet figyelembe a vállalkozás.
A Tao tv. 3. melléklete B) részének 17. pontja alapján a közhasznú szervezetnek, egyháznak nyújtott adomány – a közhasznú szervezet, egyház által kiállított igazolás birtokában – költségként elszámolható 2012. január 1-jétől.

ÁFA
Az ÁFA tv. (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény) 11. § (3) bekezdés a) pontja alapján az áru , a 14. § (3) bekezdés alapján pedig a szolgáltatás közcélú adományozása áfamentességet élvez E módosítás 2010. június 17. napjától hatályos.